รับยื่นวีซ่าจีน

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
   • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
   • รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)
    ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายตามไฟล์แนบ ซึ่งทางสถานฑูตเคร่งครัดมาก

    **เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น**
   • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
   • เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
   • เอกสารการจองที่พัก / โรงแรม
   • กรณี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เอกสารเหมือนผู้ใหญ่ และเพิ่มเติ่มเอกสาร ดังต่อไปนี้
    • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย)
    • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
    • เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
    • สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
    • กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น
    • กรณี ไม่ได้เดินทางกับ พ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น
   • กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
   • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

   • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศจีน ได้ที่นี่ 

 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต รวมค่าใช้จ่าย
  แบบรับภายใน 4 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
  1,650 บาท 2,800 บาท
  แบบรับภายใน 2 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
  2,775 บาท 3,900 บาท
  แบบรับภายใน 4 วันทำการ
  ประเภทเข้าออก 2 ครั้ง
  2,650 บาท 3,900 บาท
  แบบรับภายใน 2 วันทำการ
  ประเภทเข้าออก 2 ครั้ง
  3,775 บาท 4,900 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น. โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
  • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า
  • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
  • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Call Now Buttonสอบถาม! กดโทร